پایگاه خبری “پیام کنفرانس” به عنوان پایگاه خبری اختصاصی در حوزه کنفرانسها، همایشها، رویدادها و فعالیتهاییست از این دست؛ دارای مجوز فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات است و منطبق با قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. این پایگاه خبری مشتاقانه از همه متفکرین، پژوهشگران، متخصصان روابط عمومی و تبلیغات و سایر شهروندان جهت مشارکت در ارسال مطالب از یک سو و انتشار آنها از سوی دیگر استقبال می کند. انتشار مطالب در پایگاه خبری پیام کنفرانس به طور مستقیم و صریح دیدگاه نویسندگان است و نه لزوما دیدگاه این پایگاه خبری. در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از مخاطبان نیز برای انتشار خاطرات، مقالات، عکسها و تجربیات آنها دعوت به عمل می آید.

پیام کنفرانس به حفظ حریم خصوصی شما و قوانین آن پایبند است و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی شما را در اختیار افراد، نهادها و سازمانهای گوناگون قرار نخواهد داد، مگر به حکم قوانین. همچنین عضویت در سایت به معنی پذیرش کلیه قوانین سایبری کشور و مقررات سایت بوده و نیز کلیه فعالیتهای این سایت در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدحسن اسدی طاری