به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی دموکراسی، دین و خشونت در روزهای ۱۸- ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ در ماله، مالدیو برگزار می‌شود. محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات بحرانی تروریسم، دموکراسی و بی نظمی، دموکراسی و تروریسم، دموکراسی، دین و خشونت، دموکراسی، تروریسم و ​​امنیت، ناپدید شدن حرکات اجتماعی: مخفیکاری در چرخه اعتراض جدید چپ، سیاست خارجی، […]به گزارش پیام کنفرانس، کنفرانس بین‌المللی دموکراسی، دین و خشونت در روزهای ۱۸- ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ در ماله، مالدیو برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل مطالعات بحرانی تروریسم، دموکراسی و بی نظمی، دموکراسی و تروریسم، دموکراسی، دین و خشونت، دموکراسی، تروریسم و ​​امنیت، ناپدید شدن حرکات اجتماعی: مخفیکاری در چرخه اعتراض جدید چپ، سیاست خارجی، سیاست ایدئولوژیک، ریشه‌های ایدئولوژیک اسلام گرایی، فعالیت اسلامی در نظریه جنبش اجتماعی، اسلام گرایی و رادیکال شدن، اسلام گرایی به عنوان جنبش اجتماعی، سیاست اسلامی، جهاد: دنباله اسلام سیاسی، افراط گرایی مسلمانان در غرب، پلیس و نظم عمومی، کنترل تظاهرات گسترده در دموکراسی‌های غربی، توضیحات سیاسی در پرداختن به علل تروریسم، اسلام سیاسی، خشونت سیاسی و مشروعیت، خشونت سیاسی و چرخه اعتراض، اعتراض و سیاست، اسلام رادیکال، مقاومت در برابر دیکتاتوری: سرکوب و اعتراض، مطالعات جنبش اجتماعی، مطالعات جنبش اجتماعی و خشونت سیاسی، نظریه جنبش اجتماعی و فعالیت رادیکال اسلامی، نظریه جنبش اجتماعی و بررسی تروریسم، جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی و خشونت سیاسی، جنبش‌های اجتماعی، خشونت سیاسی و دولت، تحلیل جامعه شناختی، نوآوری تاکتیکی و سرعت شورش، کنترل تظاهرات گسترده در دموکراسی های غربی، پلیس اعتراض فراملی، سیاست خشونت جمعی، ریشه‌های اسلام رادیکال و استراتژی و ایدئولوژی شهادت است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/male/ICDRV/sponsorship  ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/democracy-religion-and-violence-conference-in-february-۲۰۲۱-in-male  مراجعه گردد.


منبع خبرکزاری مهر